Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt Entric Group B.V. aangeduid als Opdrachtnemer en haar contractpartner als
Opdrachtgever. In geval van levering van producten wordt onder Opdrachtnemer mede Verkoper en onder
Opdrachtgever mede Koper verstaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en overeenkomsten met Opdrachtnemer.
1.3. Een Opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Opdrachtnemer een zakelijke
overeenkomst is aangegaan, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per e-mail of per
telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
1.4. Opdrachtgever geldt niet als (handels)agent of distributeur van Opdrachtnemer tenzij hij als zodanig bij schriftelijke
overeenkomst is aangesteld.
1.5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Offertes
2.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Opdrachtnemer zijn geen offerte.
2.3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor
de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken. Onder opgaaf van redenen zal Opdrachtnemer dit schriftelijk aan Opdrachtgever bekend maken.
2.4. Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.5. Inkoop- en andere voorwaarden van een Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer worden aanvaard.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een offerte, contract, bestelling of opdracht door Opdrachtnemer op
haalbaarheid is beoordeeld. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen opdrachten of bestellingen
niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdracht wordt uitgevoerd of levering
geschied na vooruitbetaling of onder rembours, in welk geval de Opdrachtgever dienovereenkomstig wordt
ingelicht.
4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in
prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of
ontbinding zijn.
4.2. Alle door of in opdracht van Opdrachtnemer gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven
eigendom van Opdrachtnemer en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of
op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3. De Opdrachtgever is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Opdrachtnemer binnen 2 weken te
retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Opdrachtnemer van € 500,- per dag.
5. Prijzen
5.1. Alle prijzen die Opdrachtnemer hanteert, zijn prijzen exclusief belastingen en heffingen.
5.2. De diensten van Opdrachtnemer worden verricht tegen de prijs die Opdrachtnemer na het verlenen van de diensten
op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. De zaken van Opdrachtnemer worden geleverd tegen de prijzen die
gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Opdrachtnemer.
5.3. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening
worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de Opdrachtgever
wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
6. Verzending/aflevering
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald Opdrachtnemer de wijze van verzending. In geval
Opdrachtnemer de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter
ontvangst worden aangeboden.
6.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
6.3. Indien op verzoek van Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Opdrachtgever gehouden
tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
6.4. Opdrachtnemer is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door
omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
6.5. Opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem
of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn
vervallen.
6.6. De Opdrachtgever is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken
voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen.
6.7. In geval de Opdrachtgever ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van
de door Opdrachtnemer op te geven opslagplaats, heeft Opdrachtnemer het recht om de zaken naar haar keuze
onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke Opdrachtgever voor een eventueel verlies
aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor
genoemde opslag en de door Opdrachtnemer gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
7. Leveringstermijnen
7.1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Opdrachtnemer.
7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Opdrachtnemer na het verstrijken hiervan van
rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij
Opdrachtnemer een termijn van minimaal 30 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
7.4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de Opdrachtgever nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding,
op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Opdrachtnemer. Dit is slechts anders in geval van
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer
dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden,
echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
8. Proefopstellingen
8.1. Indien zulks door Opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande
voorwaarden.
8.2. Onder proefopstelling wordt dezen verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaard uitvoering met een
bruto cataloguswaarde van niet meer dan € 5.000,- exclusief omzetbelasting alsmede relevante accessoires, in een
door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de
opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
8.3. Opdrachtnemer zal onmiddellijk nadat de proefopstelling is geplaatst, de cataloguswaarde van de gehele
proefopstelling, vermeerderd met omzetbelasting, aan de Opdrachtgever in rekening brengen. Deze factuur zal
worden gecrediteerd na terughalen van de betreffende goederen. Transportkosten, vice versa, alsmede eventuele
montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging
van de proefopstelling.
8.4. In het geval dat de Opdrachtgever de producten wenst te behouden, zal hij dit schriftelijk aan Opdrachtnemer
mededelen en de in artikel 8 lid 3 vermelde factuur betalen volgens de betalingsvoorwaarden.
8.5. Een proefopstelling zal tenzij anders is overeengekomen niet langer dan 8 dagen duren.
8.6. De Opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of
verlies van producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.
9. Betalingen
9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering
van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Opdrachtnemer een factuur
zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van
Opdrachtnemer zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
9.2. Opdrachtnemer is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 9.1 gestelde termijn is
Opdrachtgever gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief
omzetbelasting).
9.3. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kortingen heeft toegekend, is Opdrachtgever gerechtigd deze
kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of
factuurbedragen openstaan.
9.4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en
vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
9.5. Indien de Opdrachtgever de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande
ingebrekestelling rente aan Opdrachtnemer verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij
een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
9.6. Indien de Opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en
Opdrachtnemer tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de Opdrachtgever
gehouden aan Opdrachtnemer te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig
het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,- per factuur.
9.7. Niet-tijdige betaling geeft Opdrachtnemer het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere
overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht
heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op
van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Opdrachtgever voldoende zekerheid stelt voor de
betaling van de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties, een en ander op een door Opdrachtnemer aan te
geven wijze.
9.9. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan verrekening toe te passen.
9.10. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke
betaling.
9.11. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het
oog op betaling aanvaard. Opdrachtnemer garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
9.12. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
9.13. Opdrachtnemer staat tot geen van haar Opdrachtgevers in een rekening-courant verhouding.
10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1. Het eigendom van de geleverde zaken wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige
betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en
verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2. Indien de geleverde zaken maatsoftware betreft, blijven de geleverde zaken te allen tijden eigendom van
Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3. Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de zaken voordien te
vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel
anderszins te bezwaren.
10.4. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtnemer de zaken aan Opdrachtnemer ter
beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Opdrachtnemer of aan de door
Opdrachtnemer aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken
mee te nemen.
10.5. Opdrachtnemer verschaft overeenkomstig het gestelde onder art.10 lid.1 aan de Opdrachtgever het eigendom van
de genoemde zaken op het moment dat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder
voorbehoud van pandrecht van Opdrachtnemer ten behoeve van andere aansprakelijkheden die Opdrachtnemer op
de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking verlenen
aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de
Opdrachtgever hiermee nalatig blijft.
10.6. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven
daardoor eigendom van Opdrachtnemer tot volledige voldoening van al hetgeen Opdrachtnemer van de
Opdrachtgever te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
11. Reclame
11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q.
facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten
worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te
worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtnemer geacht haar verplichtingen correct te zijn
nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2. Reclames geven aan de Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
11.3. Indien een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, heeft Opdrachtnemer het recht te hare keuze:
11.3.1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
11.3.2. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen
zaken of onderdelen aan Opdrachtnemer worden afgegeven;
11.3.3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de
Opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende
deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
11.5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat
of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
11.6. De Opdrachtgever dient in voorkomend geval Opdrachtnemer onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken
te herstellen.
11.7. Eventuele terugzending van zaken aan of van de Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de
Opdrachtgever. Opdrachtnemer aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze
terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Opdrachtnemer op te
geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Opdrachtnemer deze zaken aan de
Opdrachtgever afleverde.
11.8. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
12. Garantie
12.1. Opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor
de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet
verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
12.2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden
garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3. Indien de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet
binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde
bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten
behoeve van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal al dan Opdrachtnemer vrijwaren van alle aanspraken van
derden met betrekking tot deze zaak.
12.4. Door de Opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Opdrachtnemer verwijtbare fouten,
gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor
rekening van Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
12.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Opdrachtnemer garantie, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
12.6. De Opdrachtgever dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te
leveren op het door Opdrachtnemer op te geven adres, op rekening van Opdrachtnemer, onder vermelding van een
bij Opdrachtnemer op te vragen RMA-nummer.
12.7. Voor zaken met een door andere dan Opdrachtnemer bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het
in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
12.8. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
12.8.1. de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd
12.8.2. de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder
ook vallen reparaties die niet door of namens Opdrachtnemer zijn verricht bij onoordeelkundig of
onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag,
beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
12.8.3. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
12.8.4. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
12.8.5. indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
12.9. Indien Opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met
Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en), dan is Opdrachtgever niet tot garantie gehouden.
13. Handelsmerk
13.1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Opdrachtnemer
afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
14. Aansprakelijkheidsbeperking
14.1. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of diens werknemers.
14.2. Opdrachtnemer, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige
overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst,
welke Opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct
of indirect.
14.3. Onverminderd het vorenstaande is Opdrachtnemer in ieder geval nimmer aansprakelijk:
14.3.1. wegens niet-, of niet tijdige levering;
14.3.2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
14.3.3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
14.3.4. indien de Opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen
aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het
geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
14.3.5. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen
dan ook in Opdrachtnemers bedrijfsruimte bevinden;
14.3.6. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
14.3.7. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden;
14.3.8. voor schade door geleverde software;
14.3.9. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische
informatiedragers;
14.3.10. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem
waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie
van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van
telefoonlijnen.
14.4. Indien Opdrachtnemer in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaart
Opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt,
tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
14.5. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor meer
dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
14.6. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer.
15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
15.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door
overmacht.
15.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, gebreken in programmatuur, Virussen, Spyware, Adaware, Trojans,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Opdrachtnemer alsmede van
hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen , natuurverschijnselen, terroristische
daden/aanslagen en oorlogsituaties gelden uitdrukkelijk als overmacht.
15.3. Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtnemer is tevens
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Opdrachtnemer gehouden
enige boete of schadevergoeding te betalen. Opdrachtnemer behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte
werk en de gemaakte kosten.
15.4. Opdrachtnemer heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke
onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede
partij worden ontbonden, zonder dat de Opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
16. Vertrouwelijkheid
16.1 Opdrachtnemer doet alles in haar macht om de persoonlijke data en informatie die aan Opdrachtnemer is
toevertrouwd veilig te stellen en te bewaren op de servers gehuisvest in een gecontroleerde en veilige omgeving,
beschermt tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaring.
16.2 Opdrachtnemer of diens werknemers hebben een strikte geheimhouding aangaande alle toevertrouwde data en
informatie van de Opdrachtgever.
17. Ontbinding
17.1. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance
van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt,
voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf
overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel
de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is
elke vordering, die Opdrachtnemer te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe
enige ingebrekestelling is vereist.
17.2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Opdrachtnemer het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
17.3. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen, alsmede de
geleverde zaken terug te nemen.
17.4. In geval de Opdrachtgever of Opdrachtnemer de overeenkomst wenst te ontbinden na de minimale contractsduur,
zal hij/zij dit te allen tijde schriftelijk moeten berichten en de tegenpartij een redelijke termijn geven om alsnog haar
verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen te allen tijde
nauwkeurig en schriftelijk bij de tegenpartij gemeld te worden.
17.5. In geval de Opdrachtgever of Opdrachtnemer de overeenkomst wenst op te zeggen na de minimale contractsduur,
zal hij/zij dit te allen tijde uiterlijk 3 maanden voor einddatum schriftelijk moeten berichten.
17.6. De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te
schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
17.7. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds
door Opdrachtnemer verrichte prestaties, en heeft Opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door
haar verrichte prestaties.
17.8. De Opdrachtnemer heeft het recht de activiteiten inzake de overeenkomst geheel of gedeeltelijk per direct te staken
indien de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever niet worden nagekomen. Dit ontslaat de opdrachtgever
nimmer van haar betalingsverplichtingen.
18. Consumentenkoop
18.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7
en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot ontbinding betreft); art.
18 lid 2 (wordt aangevuld met: “De Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Opdrachtnemer zich
schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.”).
19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
19.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis,
tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de
Opdrachtgever te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.
20. Gedeeltelijke ongeldigheid
20.1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever onverbindend
zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
20.2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel
verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de
niet-verbindende bepalingen.